Algemene Voorwaarden MONO Mocktails

 

1.0 Definities

1.1 MONO Mocktails: de opdrachtnemer die verantwoordelijk is voor het leveren van de mocktail diensten zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

1.2. Opdrachtgever: De partij die de opdracht verstrekt aan MONO Mocktails voor het leveren van de mocktail diensten.

1.3. Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en MONO Mocktails waarin de details van de mocktail diensten worden vastgelegd.

 

2.0 Offerte en Prijsstelling

2.1 De offerte bevat een gedetailleerde beschrijving van de aangeboden diensten van MONO Mocktails en de bijbehorende prijzen.

2.2 Prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen, tenzij anders vermeld.

 

3.0 Bevestiging en Betaling

3.1 De opdrachtgever dient een schriftelijke bevestiging te verstrekken van de bestelling en eventuele speciale verzoeken.

3.2 Een aanbetaling is vereist om de bestelling te bevestigen.

3.3 Het resterende bedrag dient te worden voldaan 5 dagen voorafgaand aan het evenement.

3.4 Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld in de factuur, tenzij anders overeengekomen.

3.5. Bij niet-tijdige betaling is MONO Mocktails gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

 

4.0 Annulering

4.1 Bij annulering door de opdrachtgever binnen 7 dagen voor het evenement wordt de aanbetaling niet terugbetaald.

4.2 Bij annulering door de opdrachtgever minstens 7 dagen vóór het evenement wordt de aanbetaling omgezet in een tegoedbon.

 

5.0 Wijzigingen en Aanpassingen

5.1 De opdrachtgever dient eventuele wijzigingen in de bestelling schriftelijk door te geven binnen 5 dagen voor het evenement.

5. MONO Mocktails behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor wijzigingen die na deze periode worden aangebracht.

 

6.0 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van MONO Mocktails is beperkt tot directe schade en is in geen geval hoger dan het factuurbedrag.

6.2 MONO Mocktails is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

6.3 MONO Mocktails is niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen of letsel aan personen veroorzaakt door de opdrachtgever of gasten tijdens het evenement.

 

7.0 Voedselveiligheid en Allergieën

7.1 MONO Mocktails zorgt voor de naleving van de geldende voedselveiligheidsnormen.

7.2 De opdrachtgever dient eventuele allergieën of speciale dieetwensen van tevoren schriftelijk door te geven. MONO Mocktails verzorgt een menukaart met de ingrediënten per mocktail.

 

8.0 Overmacht

8.1 MONO Mocktails is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen, stakingen, etc.

9. Klachten

9.1 Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk gemeld te worden aan MONO Mocktails.

9.2 MONO Mocktails zal zich inspannen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.

 

10.0 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en MONO Mocktails, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.